متصل به نت نیستم

من نمیتوانم به اینترنت متصل شوم

image

https://geph.io

At least use google or something to translate it to English ffs.

回复者乃一免费用户而已。。。(有人初来乍到。轻言细语:本论坛基本不见管理员 :cold_face: