پول ۵ دلار ندارم

[date=2024-06-07 timezone


="Asia/Tehran"] آره میخوام کوص بفروشم پول فیلتر شکن از کوص من در بیاد

Why ببا میخورم کوصتو