زمان کم

کمبود زمان در کانکت شدن وابجاد راحل جهت تایم بیشتر